Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Nedenler

DEHP içeren tıbbi cihazlar neden kaygı vericidir?
Özellikle DEHP'den yapılmış PVC içeren IV sıvı kapları ile ilgili üç ana kaygı unsuru vardır:

 • DEHP PVC'den sıvı kabında saklanan çözeltilere liç eder ve bu nedenle de hastalar tarafından net olmayan ama etkilenilen maddeler (bkz. Şekil 9, 13) bağlamında sağlığa ilişkin çok olası ciddi sonuçlar yaratır.
 • Çok sayıda ilaç PVC ile uyumlu değildir ve ona yapışır (bkz. Şekil 9)
 • PVC'nin üretim ve bertaraf edilme süreçleri sırasında çevreye zararlı dioksinler ve furanlar üretilir1.
İlaç PVC'de Poliolefin'de (PE ve PP)
Kalsitriol % 50 kayıp / 24 saat Stabil
Karmustin % 65 kayıp / 2 saat Önemsiz kayıp / 2 saat
Klordiazepoksit % 10-20 kayıp / 2 saat Stabil
Diazepam % 80-90 kayıp / 24 saat Stabil
Heparin % 15-25 kayıp / 1-3 saat Stabil
İsosorbit dinitrat % 80-90 kayıp / 24 saat Önemsiz kayıp / 24 saat
Nitrogliserin % 70 kayıp / 24 saat Stabil
Tiyopental % 25 kayıp / 8 saat Stabil
Varfarin % 29 kayıp / 8 saat Stabil

Şekil 13: Farklı IV kap materyallerinde saklanan seçilmiş ilaçların sorpsiyon davranışına ve miktarına bakış27

DEHP liçingi
Herkes günlük yaşamda düşük düzeylerde DEHP'ye maruz kalmaktadır. Ancak bazı kişiler belli tıbbi prosedürler sırasında yüksek düzeyde DEHP'ye maruz kalabilirler. DEHP plastik tıbbi cihazlardan plastikle temas eden çözeltilere liç edebilir (Bkz. Şekil 9)

Liç edecek olan DEHP miktarı ısıya, sıvının lipid içeriğine ve plastikle olan temas süresine bağlıdır. Ciddi olarak hasta olan kişiler sıklıkla bu prosedürlerin birden fazlasına ihtiyaç duyarlar ve bu nedenle de daha yüksek düzeylerde DEHP'ye maruz kalırlar.16 Ağırlık bazında, DEHP tipik bir kan torbasının % 30-40'ını oluşturabilir.17 Jaeger ve Rubin18 PVC kan torbalarından saklanan kan bileşenlerine DEHP liçingi olduğunu bildirmişlerdir; verileri 4°C'da saklanan kanın tamamı için 0,25 mg DEHP/100 ml/gün'lük bir liçing oranı olduğunu ileri sürmektedir. Yetişkinlerdeki bir kan transfüzyonu için 600 mg'lık bir DEHP maruzluğu bildirilmiştir.19
Kan torbalarında saklanan trombosit konsantresi için saklanan trombositlerdeki DEHP liçingi sayıyla belirtilmiştir. Her hastanın 5 torbada toplam 26,4 ila 82,4 mg DEHP aldığı tahmin edilmektedir.17 Trombositlerin infüzyonu genellikle 30 dakika gerektirdiğinden ve DEHP'nin süreyle doğrusal bir liçing hızı olduğu varsayılırsa, trombositlerin verilmesinde kullanılan line'ın en fazla 1,0 mg'lık bir katkısı olacaktır ki bu göz ardı edilebilecek minör bir katkıdır.20Diğerleri parenteral beslenme21, 11 sitostatikler22, 23 veya antibiyotikler24, 25 gibi IV PVC torbalarda saklanan infüzyon çözeltilerine önemli miktarda DEHP liçingi olduğunu bildirmişlerdir.

İnfüzyon çözeltilerinin kap duvarı ile temas ettikleri süre ile karşılaştırıldığında infüzyon line'ı ile olan kısa süreli temasları ve DEHP liçinginin doğrusallığı nedeni ile line'ın katkısı ihmal edilebilir.20

Sorpsiyon bir maddenin diğerine tutunduğu fiziksel ve kimyasal bir süreçtir.

Spesifik sorpsiyon durumları:
liçing – madde torba duvarından çözeltiye göç eder
adsorbsiyon – İlaç çözeltiden, örn. Diazepam27, torbanın iç duvarına tutunur
absorbsiyon – ilaç çözeltiden, örn. isosorbit dinitrat, torba duvarına göç eder28

 

PVC torbalarda saklanan ilaçların karşılıklı etkileşimleri
Kaptan içindeki çözeltiye DEHP liçingi miktarının yanısıra çözeltilerin saklandıkları kapların içinde stabil olup olmadığı sorusu da etraflıca araştırılmıştır. PVC'de depolama durumu normal olarak poliolefin materyallerde, örn. polietilen (PE) and polipropilen (PP) depolama durumu ile karşılaştırılır. Tam anlamı ile stabil olmadıkları için PVC kaplarda saklanması önerilmeyen çok sayıda ilaç mevcuttur, örn. sitotoksikler26, sedatifler27, 29 ve nitrogliserin 29, isosorbit dinitrat30, varfarin sodyum30 ve tiroksin gibi kritik maddeler.31

Çevresel maruz kalma
Çevreyle ilgili olarak iki unsur göz önüne alınmıştır: Bir tanesi ürün ömrü sırasında veya sonrasında plastiklerden salınan DEHP miktarı, diğeri de PVC'nin üretimi ve bertaraf edilmesi sırasında ortaya çıkan yan ürünler

DEHP'nin çevreye salınımı
Polimerlerde büyük miktarlarda bulunan DEHP:

 • Uzun hizmet ömrü olan nihai ürünlerde (örn. inşaat malzemeleri)
 • Çöplüklerde
 • Çevrede kalan çöplerde (polimer parçaları) birikir.

DEHP'nin, molekül polimer matrisinde kaldığı sürece kalıcı olduğu kabul edilir. Yüksek kalıcılığı nedeni ile teknosferdeki (çöp dahil) DEHP miktarı hâlâ artmaktadır. DEHP'nin tümdeki dağılımı % 2 havaya, % 21 suya ve % 77 kentsel/endüstriyel toprağadır.1

PVC'nin üretimi ve bertaraf edilmesi sırasında ortaya çıkan yan ürünler
PVC'nin üretimi ve özellikle de inkinerasyonu sırasında çok sayıda toksik yan ürün çevreye salınır: Poliklorlanmış dibenzodioksinler (PCDD'ler), poliklorlanmış dibenzofuranlar (PCDF'ler) ve dioksin benzeri poliklorlanmış bifeniller (PCB'ler) doğada kalıcı olan ve hayvanların besin kaynaklarında ve insan dokularında biyobiriken, yapısal olarak bağlantılı bir kimyasallar grubudur.32Bunların vücuttaki yarı-ömrünün yedi ila onbir yıl arasında olduğu tahmin edilmektedir.33

 • Örnek: Siprofloksasin

 • Cipro® IV'nin (Bayer AG, INN:ciprofloxacin) etiket bilgisi DEHP'nin bu ilacı milyonda 5 birimlik (ppm) bir konsantrasyonda saklamak ve sevketmek için kullanılan PVC kaptan liç edebileceğine işaret etmektedir. Bu ilacın verildiği hastaların aldığı DEHP dozunu tahmin etmek için ilacı içeren çözeltinin hacminin ve ne sıklıkta verildiğinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Hafif idrar yolu enfeksiyonları için, önerilen siprofloksasin dozu 12 saatte bir 200 mg'dır. İlaç 100 ml çözeltide 200 mg içeren esnek bir PVC kapta ambalajlanmıştır. Çözeltideki DEHP konsantrasyonu 5 ppm veya 5mg/L ise bir idrar yolu enfeksiyonunun tedavisi için bu ilacın verildiği hastanın alacağı DEHP dozu : 5 mg DEHP/l × 100 ml/ uygulama × 2 uygulama/gün × 0,001 l/ml = 1 mg DEHP/ gün'dür. Daha ağır enfeksiyonları tedavi etmek için daha agresif tedaviler gerekmektedir. Örneğin, ağır solunum yolu, kemik, eklem veya deri enfeksiyonları için 8 saatte bir 400 mg'lık siprofloksasin dozu önerilir. Bu dozlama küründe alınan DEHP dozu:
  5 mg DEHP/l × 200 ml/ uygulama × 3 uygulama/gün × 0,001 l/ml = 3 mg DEHP/ gün'dür.

 • Örnek: Çoklu ilaç infüzyonları

 • Çoklu ilaçlar sıklıkla aynı IV infüzyonunda birlikte infüze edilirler. Kinin'in multivitamin preparatlarla birlikte infüze edilmesi böyle bir durumdur. Çözeltinin içinde sadece kinin bulunan PVC torbalardan DEHP liçinginin az olduğu görülmüştür; ancak lipofilik multivitamin kokteylinin mevcudiyeti torbadan DEHP liçinginin derecesini önemli ölçüde arttırmıştır. Kinin/multivitamin kombinasyonlarının 45°C'da 48 saat saklanmasının ardından torbalardaki DEHP konsantrasyonu 21 mg/ml'ye ulaşmıştır. Sonuç olarak 500 ml'lik bir kinin ve multivitamin kokteyli infüzyonu verilen bir hasta 10,8 ml DEHP alacaktır. Çözünme için lipofilik taşıyıcı gerektiren ilaçların uygulanması için PVC olmayan torbalar mevcuttur. PVC olmayan torbalardan DEHP salınımı olması beklenmez. Bu beklenti ile tutarlı olarak polietilen kapta 15 gün saklanan bir paklitaksel çözeltisinde DEHP'ye rastlanmadığı kanıtlanmıştır.16

Referanslar:

With this external link You are about to leave this website. B. Braun does not own or control the content or the website you are about to open.

1 European Union Risk Assessment Report. bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)

11 Loff S, Kabs F, Witt K, Sartoris J, Mandl B, Niessen KH, Waag KL (2000)
Polyvinylchloride infusion lines expose infants to large amounts of toxic plasticizers.
J Pediatr Surg; 35:1775-81.

16 FDA Public Health Notification: PVC Devices Containing the Plasticizer DEHP.

17 Rubin RJ, Schiffer CA (1976)
Fate in humans of the plasticizer, di-2-ethylhexyl phthalate, arising from transfusion of platelets stored in vinyl plastic bags.
Transfusion 16(4), 330–335.

18 Jaeger RJ, Rubin RJ (1972)
Migration of a phthalate ester plasticizer from polyvinyl chloride blood bags into stored human blood and its localization in human tissues.
N Engl J Med 287(22), 1114–1118.

19 Sjöberg P, Bondesson U, Sedin G and Gustafsson J (1985a)
Disposition of di- and mono- 2ethylhexyl)phthalate in newborn infants subjected to exchange transfusions.
Eu J Clin. Invest. 15, 430-436.

20 Easterling RE, Johnson E, Napier EA (1974)
Plasma extraction of plasticizers from “medical grade” polyvinylchloride tubing.
Proc Soc Exp Biol Med 147, 572–574.

21 Mazur HI, Stennett DJ, Egging PK (1989)
Extraction of diethylhexylphthalate from total nutrient solution-containing polyvinyl chloride bags.
JPEN J Parenter Enteral Nutr; 13:59-62.

22 Demoré B, Vigneron J, Perrin A, Hoffman MA, Hoffman M (2002)
Leaching of diethylhexyl phtalate from polyvinyl chloride bags into intravenous etoposide solution.
J Clin Pharm Ther;27:139-42.

23 Fachinformation Taxol (1/2009), Abschnitt 6.2. Brystol-Meyers-Squibb.

24 Health Canada (2002) An exposure and toxicity assessment. Medical Devices Bureau, Therapeutic Products Directorate, Health Products and Food Branch, Ottawa, Canada.

25 Pearson SD, Trissel LA (1993)
Leaching of diethylhexyl phthalate from polyvinyl chloride containers by selected drugs and formulation components.
Am J Hosp Pharm; 50:1405-9.

26 Beitza C, Bertsch T, Hannak D, Schrammel W, Einberger C, Wehling M (8/2005)
Compatibility of plastics with cytotoxic drug solutions—comparison of polyethylene with other container materials.
Int Journ of Pharm; (1)185: 113–121.

27 Trissel LA, Pearson SD (2/1994)
Storage of lorazepam in three injectable solutions in polyvinyl chloride and polyolefin bags.
Am J Hosp Pharm; 1;51(3):368-72.

28 Lee MG, Fenton-May V (1981)
Absorption of isosorbide dinitrate by PVC infusion bags and aministration sets.
J Clin Hosp Pharm, Sep;6 (3):209-11.

29 Treleano A, Wolz G, Brandsch R, Welle F (3/2009)
Investigation into the sorption of nitroglycerin and diazepam into PVC tubes and alternative tube materials during application.
Epub 2008 Nov 5. Int J Pharm; 18;369(1-2):30-7.

30 Martens HJ, De Goede PN, Van Loenen AC (2/1990)
Sorption of various drugs in polyvinyl chloride, glass, and polyethylene-lined infusion containers.
Am J Hosp Pharm; 1990 Feb;47(2):369-73.

31 Frenette AJ, MacLean RD, Williamson D, Marsolais P, Donnelly RF (9/2011)
Stability of levothyroxine injection in glass, polyvinyl chloride, and polyolefin containers.
Am J Health Syst Pharm; 15;68(18):1723-8.

32 Hedley AJ, Wong TW, Hui LL, Malisch R, Nelson EA (2/2006)
Breast milk dioxins in Hong Kong and Pearl River Delta.
Environ Health Perspect; 114(2):202-8.

33 WHO Factsheet no 225, 2010,
Dioxins and their effect on human health, May 2012

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.