Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Sağlığa İlişkin Sonuçlar

Ftalat plastikleştiricilerle ilgili sağlık sorunları halihazırda bir çok medyada, yasal ve bilimsel tartışmaya konu olmaktadır. Akademi çevreleri ve endüstri bu sorunları ele almak ve gerekli araştırmaları yapmak için sürekli birlikte çalıştılar ve ftalatların bugün en çok araştırılan ve en iyi anlaşılmış kimyasallardan bazıları olmasını sağladılar.34

DEHP liçinginin sonuçları

DEHP'nin insanlar üzerindeki olumsuz etkileri
Çok sayıda araştırma ftalatların ait olduğu kimyasal grubun ve özellikle de DEHP'nin sıçanlarda testiküler testosteron üretimini zayıflattığını göstermiştir. Çok kısa süre önce yapılan incelemelerde DEHP'nin yetişkin insan testislerinde testosteron üretimini azalttığına dair kanıtlar ortaya konmuştur.35Dahası, azalan meni kalitesi ve başkalaşmış erkek genital gelişimi gibi advers üreme sistemi vakaları bildirilmiştir.36

Bunu destekler biçimde bir çok ftalat memeli modellerde anti-androjenik endokrin bozucu kimyasallar olarak belirlenmiştir.37Endokrin bozucu bileşikler gelişen üreme ve sinir sistemi, metabolizma ve kanser üzerinde potansiyel etkileri olan hormonal sinyallemeyi başkalaştıracak olan kimyasallardır.38
Hasta yenidoğanların DEHP'ye maruz kalmaları ile ilgili olarak ciddi endişeler dile getirilmiştir (Bkz. Şekil 12).39Yoğun bakım ünitelerinde çoklu tıbbi prosedüre bağımlı olan prematüre yenidoğanlar vücut ağırlıkları ile göreceli olarak bir yetişkinden daha fazla DEHP'ye maruz kalabilirler. Bu maruz kalma hayvanlarda reprodüktif toksisiteyi indüklediği gözlemlenen dozlardan bile daha yüksek olabilir.7

Fetüs gelişimi üzerindeki olumsuz etkiler
Hayvanlarla yapılan çalışmalar DEHP'nin gelişmekte olan fetüsler üzerinde üreme sisteminde testislerdeki değişiklikler de dahil olmak üzere advers etkilere yol açacak şekilde özellikle zararlı olduğunu göstermiştir.40 Yüksek ftalat düzeylerine maruz kalan gebe kadınlar genital organ bozuklukları (hipospadya ve kriptorşidizim) düşük sperm sayısı ve yüksek testis kanseri riski taşıyan oğullara sahip olma riski taşırlar. (Bkz. Şekil. 10, 11).41

DEHP'nin karsinojenisitesi
İndüksiyon güzergahı iyi incelenerek DEHP'nin sıçan ve farelerin karaciğerinde karsinojenik olduğu belirtilmiştir.42 Akciğer, kalp ve böbrek üzerinde de advers etkileri bildirilmiştir.43, 44WHO'nun bir bölümü olan Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı DEHP'yi insanlar için de olası karsinojen olarak sınıflandırmıştır (Group 2B)45, bu görüş diğer birçokları , örneğin US Department of Health and Human Service tarafından da benimsenmiştir .46
2000 yılında DEHP'nin derecesi IARC tarafından düşürülmüş, ancak tıp bilim camiası tarafından IARC'ın önemli raporları göz ardı ettiği yönünde ağır eleştiriler getirilmiştir.47

Lipofilik maddeler çok büyük endişe kaynağıdır
DEHP alınış şeklinin oral, parenteral yolla, soluma yoluyla veya dermal yolla olmasından bağımsız olarak lipofilik doku ve sıvılara geçişir ve bu yolla vücuda dağılır. Liçing etkisi zamana, ısıya, vb. bağlı olduğundan PVC kaplarda uzun süreli saklama, örn. ilaç çözeltileri gibi, çok önemli bir sorundur. Kateter veya infüzyon setlerinde olduğu gibi PVC aygıtlarla kısa süreli temaslar ihmal edilebilir olarak kabul edilmektedir.20 Bu nedenle bir çok üretici PVC yerine polietilen veya polipropilen kap kullanımını tavsiye etmektedir22 ve giderek artan sayıda farmasötik üreticisi de örn. paklitaksel23 veya temsirolimus gibi ilaç preparatları için PVC torba kullanımını dışlamaktadır.48

DEHP'nin trombojenisitesi
PVC materyallerin trombojenik nitelikte olduğu bilinir ve trombosit birikiminin PVC'nin kendisinden değil materyaldeki DEHP içeriğinden kaynaklandığına dair önemli kanıtlar vardır. Buna ek olarak, advers hematolojik etkilerle ilişkili bir süreç olan kompleman aktivasyonu kanın DEHP ile plastikleştirilmiş PVC'ye maruz kalmasından sonra diğer polimerlere göre daha büyüktür. Bu etkilerin her birinin hastalar üzerinde olumsuz klinik sonuçları olabilir.49, 50

DEHP ile ilişkilendirilen periton sklerozu
Periton sklerozu periton diyalizi tedavisinin önemli bir komplikasyonudur. DEHP'nin diğer faktörlerin yanı sıra bu koşulun patogenezinde rolü olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçları DEHP torbalarda saklanan diyalizattaki DEHP düzeylerinin periton sklerozu sürecini başlatmak ve skleroz üretmek için yeterli olduğunu göstermektedir.

Periton sklerozunun klinik önemi küçümsenemez çünkü periton zarının düşük diyalitik kapasitesinden mustarip hastaların hemodiyalize geçiş yapmaları zorunludur.3

PVC sorpsiyonunun sonuçları

İlaçların PVC'ye sorpsiyonu ve terapi ile ilgili sonuçları
Plastikleştiricilerin liçingi ile ilgili tartışma ilaç ambalajlama sisteminin toksikolojik özelliklerine odaklanmış olsa da ilaç formülasyonundaki bileşenlerinin sorpsiyonunun (absorbsiyon ve adsorbsiyonun üstü) etken farmasötik maddenin dozajı üzerinde hastaya daha az ilaç sevki ile sonuçlanan bir etkisi vardır. Bu nedenle sorpsiyonun terapinin etkinliği ve başarısı üzerinde etkisi vardır.51
PVC ile uyumsuz olan ilaçların bir listesi Şekil 13'te verilmiştir. Bu örnekler ve bunların kullanım amaçları göz önüne alındığında anlaşılabilir olan sonuçlar maddelerin önemli düşük dozajından kaynaklanmaktadır.

  • Glioblastoma (bir beyin tümörü) kemoterapisinde kullanılan bir anti-kanser ajan olan karmustinin yetersiz dozda verilmesi terapinin etkisiz kalmasına ve kanserin ilerlemesine yol açar.
  • Her ikisi de antikoagülan ilaçlar olan heparin ve varfarinin yetersiz dozda alınması kanın pıhtılaşması ve/veya akciğer embolizmi ile sonuçlanabilir
  • Çabuk etki eden, kısa süre etkili bir barbitürat genel anestezik olan tiyopentalin düşük dozda verilmesi hastanın amaçlanın dışında farkındalığı ile sonuçlanabilir
  • Her ikisi de anjina pektoris sırasında kullanılan dilate edici ajanlar olan isosorbit dinitrat ve nitrogliserinin düşük dozajda verilmesi yararsız olabilir ve anjina pektoris bir kalp enfarktüsü ile sonuçlanabilir.
  • Klordiazepoksit ve diazepam sedatif ve anksiyolitiktirler ve amaçlandıkları kadar etkili olmayabilirler.

Sorpsiyonun etkisinin kullanıcı tarafından bilinmesi ve verilen ilacın miktarının arttırılması durumunda bu tedarikçi ve ödeyen için önemli önlenebilir maliyetlere mal olur.

Çevresel Sonuçlar

Çevresel maruz kalmanın sonuçları
DEHP'nin çevreye liçinginin etkileri yukarıda yazılanlarla aynıdır: besin zincirinde birikmek sureti ile birikir insan vücuduna ulaşırlar. Olası sonuçlar endokrin bozulması, kanser ve bir çok malformasyon ve hastalıklardır.

PVC'nin üretimi ve inkinerasyonu sırasında çevreye salınan dioksin ve furanların etkisinin dermal toksisite, nöro-gelişimsel kusurlar, immünotoksisite, reprodüktif etkiler ve teratojenisite, endokrin bozulması, metabolik sendrom ve karsinojenisite de dahil olmak üzere bir çok toksik tepki gösterdiği bulunmuştur.32
1997 yılında Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı TCDD'yi (2,3,7,8-Tetraklorodibenzop-dioksin) grup I karsinojen (yeterli karsinojenisite kanıtı) grubunun en toksik bileşeni olarak sınıflandırmıştır52ve mevcut ve yeni bulunan kanıtlarla kısa bir süre önce yapılan bir araştırma da bu kararı desteklemektedir. 53

Yukarıda ("Nedenler") bölümünde açıklandığı üzere inşaat malzemeleri, atıklar ve deponilerden gelen DEHP miktarı havada, toprakta ve suda artmaya devam etmektedir. Bu çevresel maruz kalma gıda, tıbbi cihazlar ve diğerlerinden gelen maruz kalmaya ve bunun sonucu olarak da tanımlanan risklere ilave olmaktadır.

PVC'nin üretilmesi ve yok edilmesi sırasında salınan toksik yan ürünler olan dioksinler ve furanlar (örn. PCDD'ler, PCDF'ler ve PCB'ler) çok uzun yarı-ömür süreleri ile karakterize edilirler. Bunlar besin zincirine hareket ettiklerinde, en çok da yağ dokusunda konsantrasyonlar yükselir. Yaş gruplarına göre medyan DEHP alımı Şekil 15'de gösterilmiştir.

Dioksinler ve furanlar bilimin tanıdığı en toksik kimyasallardan bazılarıdır. İnsanların yüksek düzeyde dioksinlere kısa süreli maruz kalmaları klorakne gibi deri lezyonlarına ve derinin parça parça koyulaşmasına ve başkalaşan karaciğer fonksiyonlarına yol açabilir. Uzun süreli maruz kalma bağışıklık sisteminin, gelişen sinir sisteminin, endokrin sisteminin ve üreme fonksiyonlarının bozulması ile ilişkilendirilir.

Hayvanların dioksine kronik maruz kalmayı çeşitli kanser tipleri ile sonuçlanmıştır. TCDD 1997 yılında WHO'nun Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından değerlendirildi.54 Hayvanlardan elde edilen verilere ve insan epidemiyoloji verilerine dayanarak TCDD IARC tarafından "bilinen insan karsinojeni" olarak sınıflandırıldı.

Dioksinlere ve furanlara maruz kalmanın sağlığa etkileri epidemiyolojik ve toksikolojik araştırmalarda yoğun bir şekilde belgelendi.55Yine, İtalya, Seveso'da 1976 yılında meydana gelen felaket benzeri ciddi kazaların da çok önemli sonuçları bilinmektedir. 2,3,7,8-Tetraklorodibenzop-dioksin, veya TCDD içeren bir toksik kimyasal bulutu havaya salınmış ve sonunda 37,000 kişinin yaşadığı 15 kilometre karelik bir alanı kontamine etmişti.

Ağır hasta erkek infant                            →  Advers etkilerle ilgili ciddi endişe
Bir yaşından daha küçük erkek infantlar
Gebelik sırasında belli tıbbi tedaviler gören
kadının erkek çocuğu
Advers etkilerle ilgili endişe
Gebelik sırasında maruz kalan
erkek çocuk                                                  →
Bir yaşından daha büyük erkek çocuklar


Advers etkilerle ilgili bazı endişeler

Yetişkinlerde üreme                            → Advers etkilerle ilgili minimal sorun
Advers etkilerle ilgili ihmal edilebilir sorun
Zarar ve/veya maruz kalmaya ilişkin yetersiz veri
Şekil 14: İnsan Gelişiminin veya üremesinin DEHP'ye maruz kalma sonucunda olumsuz etkilenme olasılıkları ile ilgili "Ulusal Toksikoloji Programı"nın çıkarımı46
Yaş grubu Medyan DEHP alımı (µg/kg va/gün)
Yetişkin (20, 70 yaş) 8,2
Genç (12, 19 yaş) 10
Çocuk (5-11 yaş) 18,9
Küçük çocuk (7 ay - 4 yaş) 25,8

İnfant (0-6 ay)

Mama ile beslenen

Anne sütü ile beslenen

5

7,3

Şekil 15: Yaş gruplarına göre medyan DEHP alımı46

Örnek olarak, DEHP'ye bağlı bazı sağlık sonuçları seçilmiştir ve bunların mevcut literatüre göre ilave tedavi maliyetleri aşağıda gösterilmektedir (bkz. Şekil 16). Bu rakamlar sadece katkısız tedavi maliyetlerini hesaba katmaktadır. Bunlara işgücü kaybı, gayrisafi yurtiçi hasıla, işsizlik vb. gibi geneldeki ekonomik etkiler dahil değildir.

Referanslar:

Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.

3http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM080457.pdf

32 Hedley AJ, Wong TW, Hui LL, Malisch R, Nelson EA (2/2006)
Breast milk dioxins in Hong Kong and Pearl River Delta.
Environ Health Perspect; 114(2):202-8.

34http://www.pvc.org/en/p/Health_concerns_about_Phthalate_plasticisers

39 CERHR and Health Care Without Harm, HCWH, FDA, C. f. D. a. R. H. (2002)
Safety Assessment of Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP).
Released from PVC Medical Devices. http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm080457.pdf

46 National toxicology programm, the US department of health and human services (11/2006) Center for the evaluation of risks to human reproduction:
NTP-CERHR Monograph on the Potential Human Reproductive and Developmental Effects of Di(2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP).
NIH Publication No. 06 – 4476.

49 Panknin HT.
Particle release from infusion equipment: etiology of acute venous thromboses.
Kinderkrankenschwester. 2007;26:407-8.

50 Danschutter D, Braet F, Van Gyseghem E, Hachimi-Idrissi S, Van Bruwaene B, Moloney-Harmon P, Huyghens L.
Di-(2-ethylhexyl) phthalate and deep venous thrombosis in children: a clinical and experimental analysis.
Pediatrics. 2007;119:e742-53.

51 Treleano A, Wolz G, Brandsch R, Welle F (3/2009)
Investigation into the sorption of nitroglycerin and diazepam into PVC tubes and alternative tube materials during application.
Int J harm;18;369(1-2):30-7.

52 IARC (1997)
Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans.
IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum 69:1–343.

53 Steenland K, Bertazzi P, Baccarelli A, Kogevinas M (2004)
Dioxin revisited: developments since the 1997 IARC classification of dioxin as a human carcinogen.
Environ Health Perspect 112:1265–1268.

54 IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans:
Polychlorinated Dibenzo-Para-Dioxins and Polychlorinated Dibenzofurans.
IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum. 1997;69:1-631.

55 EPA 2012
Reanalysis of key issues related to dioxin toxicity and response to NAS comments

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.