Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Terimler Sözlüğü

Kelime anlamı "bağırsak dışında" demektir. Daha çok damar yoluyla besin verilmesi anlamına gelir.

Hastalığa neden olan ajan (bakteriler, virüs veya mantar).

Bedensel işlevlerin hastalık veya anormal semptomlar nedeni ile bozulması ile ilgili bir araştırma

Maruz Kalma Sonrası Profilaksi

Deriden geçerek uygulanan bir prosedür (örn. iğneyle ponksiyon)

Ven enflamasyonu

Çözeltileri asitli veya temel özelliklere sahip olarak sınıflandırmak için bir ölçüm. pH skalası 0-14 arası ölçülür, 7 nötrlüğü temsil eder. İnsan kanı için normal aralık 7,35 - 7,45'tir.

Bir çözeltiden ya da katı maddeden kimyasal bir reaksiyon ya da yayınım yoluyla ayrılan bir maddenin oluşumu.

İşlevsel ve/veya kozmetik nedenlerle vücudun eksik bir uzvunun yerine konan suni uzuv.

Sağlık çalışanlarının maruz kalabileceği kesici-delici alet yaralanmaları, kimyasal kontaminasyon, vb. sorunların önüne geçmek için koruyucu önlemler

Bir çözeltide istenmeyen ve beklenmeyen partiküllerin varlığı.

Sağlık çalışanlarını olası tehlikeli maddelerden korumak, bu maddelere maruz kalmalarına engel olmak için giysi ve donanım.

İki materyalin, maddenin veya kimyasalın karışımın bozulması ile sonuçlanan reaksiyonu.

Bir maddenin fiziksel görünümünün değişmesi

Maruz kalma sonrası profilaksi (MKSP) bir patojene olası/olanaklı maruz kalmanın hemen sonrasında ilgili hastalığın gelişmesini önlemeye çalışmak amacı ile uygulanan bir tedavidir.

"Prion" terimi "protein" ve "enfeksiyon" sözcüklerinden türetilmiştir. Normal proteini anormal biçime dönüşmesi için baskılayarak çoğalan anormal biçimdeki bir proteinden oluşan, hastalığa sebep olan ajanı tanımlar. Prionlar sığırlarda bovine spongiform ensefalopati (BSE, "deli dana hastalığı" olarak da bilinir) ve insanlarda Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJD) da dahil olmak üzere çok sayıda dejeneratif beyin hastalığının sorumlusudur.

Hastalıkların önlenmesi ve sağlığın korunması için önlemler.

Public Services International (Global trade union federation)

Politetrafloroetilen, yapışmazlık, reaktif olmama, sağlamlık gibi birçok olumlu özelliği nedeni ile geniş çapta kullanılan bir floropolimerdir

Akciğerleri besleyen kan tedarikinin sekteye uğraması nedeni ile akciğer dokusunda meydana gelen lokal nekroz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.