Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 
Home >

Genel Satış Koşulları

1. Çalışma Koşulları
Ürünlerin teslimatlarıyla ilgili tüm teklifler ve sözleşmeler, Sağlayıcı tarafından hazırlanan Genel Satış Koşullarına tabi olacaktır. Alıcı tarafından hazırlanan genel alım koşulları ve diğer koşullar yalnızca Sağlayıcı tarafından yazılı olarak kabul edilmeleri durumunda bağlayıcı olacaklardır.

2. Fiyatlar
Sağlayıcı tarafından hazırlanan güncel fiyat listesinde verilen fiyatlar, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve aksi yönde bir anlaşmaya varılmadığı sürece fabrika teslim net fiyatlardır.

3. Teslimat Tarihleri
Ürünlerin Teslimat Tarihleri Fabrikada Teslimdir (EXW). Ürünler belirlenen tarihte teslimata hazırsa, Ürünler teslim edilmiş sayılacaktır. Sağlayıcı, kısmi teslimatlar yapma hakkına sahiptir.

Alıcı ödeme yükümlülüklerinde veya herhangi bir anlaşma kapsamında temerrüde düşerse, Sağlayıcı Ürünleri teslim etme yükümlülüğünden kurtulacaktır. Sağlayıcının suçu olmayan şekilde teslimatta yaşanan gecikmeler, Sağlayıcıya teslimatı uygun bir süre boyunca geciktirme ya da teslimat yükümlülüğünü kısmen veya tamamen iptal etme hakkı verecektir. Teslimatın 60 günden uzun süreyle geciktiği durumlarda, Alıcı anlaşmanın tamamlanmamış bölümünü kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahip olacaktır.

Ürünler Alıcı tarafından verilen talimatların sonucu olarak teslim edilemezlerse, Sağlayıcı Ürünleri tüm riskler ve masraflar Alıcıya ait olmak üzere depolama hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda depolama tarihi teslimat tarihi olarak kabul edilecek ve antrepo makbuzu teslimat belgelerinin yerini alacaktır.

Ürünlerin tedarikiyle ilgili tüm riskler ve masraflar, aksi yönde bir karar alınmadığı sürece Alıcıya aittir.

4. Mülkiyetin Muhafazası
Alıcıya yönelik tüm talepler karşılanana dek, Ürünler Sağlayıcının mülkiyetinde kalacaktır. Alıcının Ürünleri güvence olarak önceden depozito niteliğinde vermesi veya tayin etmesi yasaktır. Yasal işlemlerden kaynaklanan tüm masrafları Alıcı karşılayacaktır.

Sağlayıcı tarafından tedarik edilen Ürünlerin ödeme tam olarak yapılmadan önce herhangi bir hukuki gerekçeyle üçüncü taraflara satılması veya devredilmesi durumunda, Alıcı müşterilerine karşı Ürünlerin satışından kaynaklanan tüm bağlı haklar dahil olmak üzere tüm haklar ve talepleri Sağlayıcıya devretmiş sayılacaktır. Ürünlerin belirlendiği şekilde işlenmesi, birleştirilmesi veya karıştırılması durumunda, devir bu amaç doğrultusunda kullanılan Sağlayıcı ürünlerinin fatura bedeline eşit olacaktır. Sağlayıcının talebi üzerine, temerrüde düşen Alıcı alacaklılarını devirden haberdar edecek ve gerekli tüm belgeler dahil olmak üzere bedelin tahsili için gereken tüm bilgileri Sağlayıcıya sunacaktır. Sağlayıcı tarafından aksi öngörülmediği sürece, Alıcı kanunlar uyarınca Sağlayıcının mülküne geçen ve satılan ürünlerin gelirlerini tahsil etmekle ve Alıcı tarafından teslim alınan diğer gelirler veya ödemelerden ayrı olarak tahsil edilen gelirleri Sağlayıcı adına muhafaza etmekle yükümlü olacaktır. 

Herhangi bir şüphe olması durumunda, Alıcı her bir durumda ürünlerin ödemesinin tamamen yapıldığını ispatlayana dek mülkiyetin muhafazası yürürlükte kalacaktır. Mülkiyetin muhafazası kapsamında Sağlayıcı tarafından teslim edilen ürünlerin herhangi bir yöntemle üçüncü bir tarafça talep edilmesi durumunda (örn. alacakların haczi ya da üçüncü tarafın Sağlayıcıya devredilen alacaklar üzerine hak iddia etmesi), Alıcı hiç gecikmeksizin Sağlayıcıya haber verecek ve ilgili üçüncü tarafa mülkiyetin muhafazasını bildirecektir.

5. Ödeme
Alım bedeli, yazılı olarak aksi yönde bir karar alınmadığı sürece teslimat yapıldıktan ve fatura alındıktan sonra net olarak EURO (€) cinsinden ödenecektir. Ödeme şartları ayrıca yazılı olarak belirlenecektir. Taraflarca aksi kabul edilmediği sürece, faturalar fatura tarihinden sonraki 30 gün içerisinde hiçbir kesinti yapılmadan ödenecektir. Temerrüde düşülmesi durumunda, Sağlayıcı Madde 288 BGB'de öngörülen yasal tutarda faiz işletme hakkına sahip olacaktır.

Alıcı, Sağlayıcı tarafından yazılı olarak kabul edilmemiş karşı taleplere ya da diğer gerekçelere dayanarak ödemeyi bekletme, mahsup etme veya geciktirme hakkına sahip olmayacaktır.
Ödeme, söz konusu tutarın Sağlayıcı tarafından teslim alındığı veya Sağlayıcının banka hesabına yatırıldığı tarihte yapılmış sayılacaktır. Poliçe veya çekle ödeme yapılması durumunda, ödeme ilgili banka tarafından onaylandığı tarihte yapılmış sayılacaktır.


6. Minimum Sipariş
Her bir ürün grubu için ayrı siparişler verilmelidir. Her bir durumda minimum sipariş 1.000 € olmalıdır. Sağlayıcı, bu tutarın altındaki siparişler için 50 € işlem ücreti uygulama hakkına sahiptir.

7. İadeler
Sağlayıcı, Ürün iadelerini yalnızca istisnai ve gerekçeli durumlarda kabul edecektir. İadeler için Sağlayıcının yazılı olarak açık izni gerekecektir; bu iznin olmaması durumunda Ürünler için alacak notu verilmeyecektir. Ürünlerin iadesinden sonra iade edilecek tutar Ürünlerin yaşına, durumuna ve satılabilirlik durumuna bağlı olacaktır.

Sağlayıcının standart sunumu ve Ürün yelpazesinden farklı olacak şekilde sipariş edilen Ürünler iade edilemez.

İade edilen Ürünlerin nakliye masraflarını Alıcı karşılayacaktır.

Elektrikli ve elektronik Ürünlerle ilgili olarak, Alıcı yalnızca özel olmayan hanelerde tedarik edilen Ürünleri kullanacağını teyit etmektedir. Alıcı, kullanım süresinin sonuna gelindikten sonra Ürünleri Sağlayıcıya iade edecektir. Alıcı tarafından iade edilen ürünler teslim alındıktan sonra, Sağlayıcı Ürünlerin uygun bir şekilde imha edilmesinden sorumlu olacaktır. Alıcı, tedarik edilen Ürünleri devrettiği üçüncü tarafların kullanım süresinin sonuna gelindikten sonra Ürünleri Sağlayıcıya iade etmelerini ya da tedarik edilen Ürünleri yasal hükümler uyarınca ve masrafları kendisine ait olmak üzere uygun bir şekilde imha etmelerini sağlayacaktır.

8. Talepler ve Şikayetler
Ürünleri teslim aldıktan hemen sonra, Alıcı Ürünlerin hasarsız ve eksiksiz olduklarını tespit etmek için Ürünlerin kalitesini ve tanımlama bilgilerini kontrol edecektir. Sağlayıcıya yapılacak şikayetler, Ürünler teslim alındıktan sonraki 14 gün içerisinde yazılı olarak sunulmalıdır. Belirtilen süre içerisinde Sağlayıcıya herhangi bir Şikayet iletilmezse, Ürünler hiçbir şikayet olmaksızın Alıcı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Ürünler ilk teslim alındıktan sonra, Ürünlerdeki gözle görülür hasarlar derhal nakliye acentesine bildirilmeli ve şikayette bulunulmalıdır.

Zamanında sunulan gerekçeli şikayetler olması durumunda, Sağlayıcı Ürünleri değiştirme hakkına sahiptir. Sağlayıcının Ürünleri değiştirememesi durumunda, Alıcı Alım Bedelinden kesinti yapma veya sözleşmeyi iptal etme hakkına sahip olacaktır. Alıcı, Sağlayıcıya karşı başka hiçbir talepte bulunmayacaktır. Ürünlerin teslimatından sonraki 12 ay içerisinde Sağlayıcıya ulaştırılmayan şikayetler geçersiz sayılacaktır.

Sağlayıcı, MedTech Bölümü tarafından tedarik edilen Ürünlerdeki muhtemel kusurlar için aşağıdaki garantiyi sunmakta, ancak diğer tüm talepleri reddetmektedir: Teslimat tarihinden sonraki 12 ay içerisinde Ürünü kullanılamayacak veya kısmen kullanılamayacak hale getiren kusurlu malzemeler veya kusurlu işçilik nedeniyle sunulan taleplerin Sağlayıcı tarafından kabul edilmesi durumunda, Sağlayıcı takdir yetkisi kendisinde olmak üzere kusurlu parçaları değiştirecek ya da Ürünü veya parçayı ücretsiz olarak onaracaktır. Alıcı, onarımları yapması ve değiştirilen Ürünleri veya parçaları teslim etmesi için Sağlayıcıya yeterli süre ve fırsat verecektir. Alıcının bunu yapmaması durumunda, Sağlayıcı yükümlülüğünden kurtulmuş olacaktır.

Genel olarak, Sağlayıcıya kusurlar fark edildikten hemen sonra yazılı olarak bildirimde bulunulması ve tercihen örneklerin gönderilmesi durumunda kusurların varlığı yalnızca Sağlayıcı tarafından teyit edilebilir. Alıcı, kusurlu Ürünlerin tasarrufunu Sağlayıcıya bırakmalıdır.

Aksi burada açıkça belirtilmediği sürece, Sağlayıcı Ürünlerin alım-satımı, kasıtlı suistimal ve ağır ihmal ile bağlantılı olarak Alıcıya karşı başka hiçbir görev, yükümlülük veya sorumluluğa sahip olmayacaktır. Sağlayıcının finansal kayıplarla ilgili yükümlülüğü, öngörülebilir zararlarla sınırlıdır.

9. Genel Hususlar
Tüm teklifler ve anlaşmalar, Incoterms 2000'e dayalıdır. Teslimat yeri sevkiyat yeridir; ödeme yeri Melsungen, Almanya'dır (banka hesabı).

Almanya kanunları uygulanacaktır.

Tek yargı yeri Melsungen (alt mahkeme) veya Kassel (üst mahkeme) mahkemeleri olacaktır. Sağlayıcı, ilgili ülkenin kanunları uyarınca Alıcının iş yaptığı ülkede Alıcı aleyhinde yasal işlem başlatma hakkını saklı tutmaktadır.

Durum: Şubat 2002


Genel bakışa geri dönün

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.