Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Toksik olmayan ve toksik kontaminasyon

Kimyasal kontaminasyonun sonuçları ilgili ilaca bağlıdır. Bu nedenle toksik ve toksik olmayan kontaminasyon arasında bir ayırım yapmak uygun görünmektedir.

Toksik olmayan kontaminasyon
Belli bazı antibiyotikler gibi toksik olmayan ilaç tedavisine maruz kalmanın da sonuçları vardır ve çalışma randımanını düşürebilecek dermatit 1 ve hipersensitiviteye2 yol açtığı görülmüştür.
Toksik kontaminasyon

1. Akut semptomlar
İlaç prospektüsleri istenmeyen etkilerle ilgili esas bilgi kaynağıdır ve düzenli olarak başvurulmalıdır.
Örneğin paklitakselin mide bulantısı, alopesi (saç dökülmesi) ve bradikardi gibi akut semptomlara yol açtığı söylenmektedir3.
Araştırmalar kontrol durumları ile antineoplastik ajanlara maruz kalınan durumlar arasındaki benzer akut semptomlarda belirgin bir artış gösteriyor (örn. diyare, boğazda tahriş, deride ürtiker)4. Ancak ana akut semptom mutajenezdir. Araştırmalarda kardeş kromatid değişimi ve aberasyon gibi çeşitli mutajenez göstergeleri bulunmuştur5. Maruz kalmayı izleyen kromozomal mutajenez yapısal olarak stokastik olduğu için 6,tek bir küçük molekül dahi mutasyona neden olabilir. Bu nedenle, denetim organları altında kalan değerlerde maruz kalmanın kabul edilebileceği eşik düzeylerini belirtmemekteler.

"Sonuçlar işyerinde antineoplastik ajanlara maruz kalan hemşirelerde üriner mutajenez olasılığının maruz kalmayan hemşirelerle karşılaştırıldığında çok daha yüksek olduğunu göstermiştir...
Antineoplastik ajanlara maruz kalınan gebeliklerde ortaya çıkan beklenmedik ve istenmeyen sonuçların oranı önemli ölçüde yüksektir."
7

2. Kronik semptomlar Karsinojenisite
Mutajenez kendi içinde akut semptom iken kronik bir hastalık olan kansere yol açabilir. Yüksek dozda sitotoksik ilaç tedavisine maruz kalmakla ikincil malign neoplazm arasındaki bağlantı da gösterilmiş olup bu durum Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın (IARC) bir çok antineoplastik ilaçları grup 1 (insanlar için karsinojen) bileşenler olarak sınıflandırmasına yol açmıştır. Karsinojenisitenin stokastik doğası bir kontaminasyon sırasında bulunanlar kadar dahi düşük dozları bir riske dönüştürmektedir. Böyle bir bağlantıyı gösteren araştırmalar popülasyonda görülen kanser vakalarının azlığı ve sınırlı sayıda örnek olması nedeni ile belli istatistiki zorluklarla karşılaşmaktadır. Ancak Sessink bir sağlık işçisinin yaşamı süresince lösemiye yakalanma teorik riskinin milyonda 95-475 olduğunu hesaplamıştır8. Skov hastane çalışanlarında lösemi ve non-Hodgin lenfoma riskinin arttığını göstermiştir9.

"Düşük yapma ile gebeliğin ilk üç ayında antineoplastik ilaçlara meslek gereği maruz kalma arasında istatistiki olarak belirgin bir ilişki gözlemlenmiştir."10

Reprodüktif etkiler
Araştırmalar düşük yapma 10 ve teratojenisitede artışa işaret etmektedir11.

Diğer kronik etkiler
Diğer olası sonuçlarla ilgili olarak, Sotaniemi toksik ilaçlara maruz kalmanın bir sonucu olarak kronik karaciğer hasarına ve fibröze işaret etmiştir.12

Referanslar:

Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.

1Gielen and Goossens 2001
2 AFS 2005
3Paclitaxel SmPC 2010
4McDiarmid et al. 1988, Valanis et al. 1993a
5Falck et al. 1979, Sarto et al. 1990
6Health Counsel 1994
7Rogers and Emmett 1987
8Sessink et al. 1995
9Skov et al. 1992
10Selevan et al. 1985, Stücker et al. 1990, Valanis et al. 1999
11Hemminki et al. 1985
12Sotaniemi et al. 1983
13Selevan et al. 1985

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.